Fra Mirko Majdandžić

Župnik

Fra Mirko Majdandžić, rođen je 27. studenoga 1960. od roditelja Ive i Rozike r. Ilić u mjestu Ravan župa Busovača. Osnovnu školu pohađao je u Busovači, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, a Franjevačku teologiju u Sarajevu. U novicijat je stupio 15. srpnja 1979. u Visokom, prve redovničke zavjete položio je 21. rujna 1981. također u Visokom, a svečane redovničke zavjete dao je 21. prosinca 1985. u Sarajevu. Za svećenika je zaređen 5. srpnja 1986. u Sarajevu. Službovao je u Zenici, Uskoplju, Sarajevu, Bugojnu, Fojnici a trenutno je župnik u Varešu.

 

Fra Anto Cvitković

Župni vikar

Fra Anto Cvitković rođen 16. travnja 1960 godine u Sovićima (općina Jablanica od roditelja Rafe i Ruže rođene Mijić. Niža 4 razreda osnovne škole završio u Sovićima 1967-1971, peti razred u Sarajevu 1971/72, a preostala tri razreda u Šarengradu u tadašnjoj općini Vukovar, sada Ilok 1972-1975. Srednje obrazovanje stekao na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom 1975-1979. 04. 12 1979. do 31. 01. 1981. služio vojni rok u JNA u Beogradu. 1979. upisao teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu da bi ga završio 1986. kada je zaređen za svećenika 05. 07. 1986. Kao kapelan djelovao dvije godine u Podhumu kod Livna i jednu godinu na Gračacu u općini Prozor-Rama. Za vrijeme službe kapelana na Gračacu upisao razliku teološkog studija (10 predmeta) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i diplomirao 1989. Te godine otišao na postdiplomski studij arhivistike i bibliotekarstva u Rim. Školske godine 1989/90 završio jednogodišnji studij arhivistike pri Tajnom vatikanskom arhivu, a 1990/91 završio jednogodišnji kurs bibliotekarstva pri Vatikanskoj apostolskoj biblioteci te stekao diplome arhivara i bibliotekara. Istovremeno pohađao studij medievalistike u školi: «SCHOLA SUPERIOR STUDIORUM MEDIEVALIUM AC FRANCISCALIUM» na franjevačkom sveučilištu «Antonianum» u Rimu. Tu je diplomirao 1992. s radnjom o fra Juraju Dragišiću. Po završetku studija vratio se u Sarajevo s namjerom da uredi Provincijski arhiv Bosne Srebrene. Ratne okolnosti su osujetile posao te sam boravio godinu dana u Rami (na Gračacu i na Šćitu). Od 1994 do 1998 bio 4,5 godine kapelan (župni vikar) u Bugojnu. Od 1998 do 2009 u Sarajevu na Bistriku obavljao službu arhivara Provincije. Od 2009. do 2012. zbog zdravstvenih  razloga boravio u Zagrebu. Danas na službi župnog vikara (kapelana) u Varešu.